Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Можливість», що діє на підставі Статуту (надалі – ТОВ «ТРК «Можливіть»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах:

1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція ТОВ «ТРК «Можливіть», що розміщена на сайті: radiom.ua, про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті , ТОВ «ТРК «Можливіть», так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «ТРК «Можливіть»,  і через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «ТРК «Можливіть».

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність ТОВ «ТРК «Можливіть»,  для наступного використання для досягнення цілей ТОВ «ТРК «Можливіть», передбачених Статутом або програмами ТОВ «ТРК «Можливіть», відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та цього Договору.

Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

2. Предмет Договору.

Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність ТОВ «ТРК «Можливіть» грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності ТОВ «ТРК «Можливіть», за допомогою віджету liqpay, в тому числі (але не виключно) щодо надання ТОВ «ТРК «Можливіть»,  благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм ТОВ «ТРК «Можливіть», тощо. Благодійник самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви.

Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

3. Акцепт.

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом ТОВ «ТРК «Можливіть», з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу info@radiom.ua. Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право ТОВ «ТРК «Можливіть»,  використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати ТОВ «ТРК «Можливіть», в розмірі не більшому, ніж зазначений в Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. Права та обов’язки.

ТОВ «ТРК «Можливіть» має право:

отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності; за згодою Благодійника змінювати напрями використання Благодійної пожертви; використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати  ТОВ «ТРК «Можливіть», у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

ТОВ «ТРК «Можливіть» зобов’язане:

щорічно, в електронному вигляді, звітувати про використання Благодійних пожертв шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: radiom.ua; використовувати отримані пожертви виключно для досягнення цілей, передбачених Статутом ТОВ «ТРК «Можливіть».

5. Права Благодійника.

Благодійник має право отримати інформацію щодо використання ТОВ «ТРК «Можливіть» Благодійної пожертви за цільовим призначенням.

6. Місце проведення публічного збирання коштів.

Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої країни світу. Безпосередня діяльність ТОВ «ТРК «Можливіть», що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом ТОВ «ТРК «Можливіть», здійснюється на території Україні (за виключенням тимчасово окупованої територій України та районів проведення антитерористичної операції).

7. Строк збирання коштів.

Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності ТОВ «ТРК «Можливіть», (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням ТОВ «ТРК «Можливіть», про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: radiom.ua

8. Порядок використання Благодійних пожертв.

Використання благодійних пожертв здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю ТОВ «ТРК «Можливіть», та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

ТОВ «ТРК «Можливіть», використовує Благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм ТОВ «ТРК «Можливіть». Отримані ТОВ «ТРК «Можливіть» Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

9. ВідповідальністьТОВ «ТРК «Можливіть».

ТОВ «ТРК «Можливіть» несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю ТОВ «ТРК «Можливіть», та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

Якщо проект або допомога, на яку відбувається збір коштів, не буде реалізовано або відбудеться залишок коштів від таких проектів чи допомоги ,то кошти перераховуються до загального фонду  ТОВ «ТРК «Можливіть», і будуть використані відповідно до рішення правління ТОВ «ТРК «Можливіть»,

10. Інше.

Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник. Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Договором оферти та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті ТОВ «ТРК «Можливіть», та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана ТОВ «ТРК «Можливіть»  для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому ТОВ «ТРК «Можливіть», зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (виключно за його додатковою згодою) ТОВ «ТРК «Можливіть», в засобах масової інформації або на сайті ТОВ «ТРК «Можливіть»: radiom.ua.

11. Зв'язок з адміністрацієюТОВ «ТРК «Можливіть».

Адреса адміністрації: 84116 Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Маршала Василевського,  буд. 14, кв. 5

Листування слід здійснювати за адресою info@radiom.ua або на юридичну адресу адміністрації.